Ana Sayfa
Duyurular
Uluslararası Şiddet, Radikalizm ve Terör Sempozyumu Duyurusu
Uluslararası Şiddet, Radikalizm ve Terör Sempozyumu Duyurusu

Uluslararası Şiddet, Radikalizm ve Terör Sempozyumu Duyurusu

 

I. SEMPOZYUMUN KONUSU ve ÖNEMİ

 

İnsanoğlu şiddete, yok etmeye, yönetimi ele geçirmeye yönelik çatışmalara çok eski asırlardan beri ve çok çeşitli şekilleri ile aşinadır. Tarih, eski Yunan şehirlerinde vaki olan nice çatışmalar kaydetmiştir. Modern terörün ilk işaretlerine ise erken dönemden itibaren başta Batı ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde rastlamak mümkündür. II. Dünya Savaşı ise hem insanlık tarihinde bir dönüm noktası hem de tarihteki terör ve şiddet olgusu için bir kırılma noktası olmuştur. Çünkü bu savaşla birlikte terör ve şiddet bambaşka bir çehreye dönüşmüştür. Bugün;  din, mezhep ve etnik kökenli çatışmalara şahit olan Arap dünyası ve Müslüman ülkeler şiddet, terör ve radikalizmden muztariptir. Çünkü terör, radikalizm ve şiddet sınır tanımadığı ya da ırk ayrımı yapmadığı gibi herhangi bir dine de saygı duymamaktadır. Bu itibarla uluslararası, çözümsüz bir sorun haline gelmiştir.

Hiç şüphe yoktur ki terör devletin temellerini hedef aldığı kadar insanı, insanla ilgili her mecrayı hedef alan tehlikeli bir olgudur. Çünkü terör, terör sonucu meydana gelecek olan insani felaketlerin boyutunu asla dikkate almaz. Bu suçun vahametini arttıran etkenlerden biri de söz konusu kişilerin beslendikleri ideolojik görüşleri hayata geçirmeye yönelik ısrarlarıdır. Herhangi bir düşünceyi şiddet ve güç kullanarak dayatmak da sonuçta bir terör şeklidir. Dolayısı ile radikalizm ile terör arasında güçlü bir bağ olduğunu söyleyebiliriz. Terör eski zamanlardan beri bilinen ancak bugün modern toplumda farklı boyutlar kazanmış olan bir olgudur. 

Şiddet, terör ve radikalizm durup dururken kendiliklerinden ortaya çıkmamıştır. Aksine sebepleri, gerekçeleri vardır. Bu noktada sebepleri bilmek sorunun çözümüne yardımcı olacağı için son derece önemlidir. Nitekim teşhis olmadan tedavi olamayacağı gibi sebepler belirlenmeden de teşhis söz konusu olamaz. İşte şiddet, terör ve radikalizmin köklerini keşfetmenin önemi burada yatmaktadır. Bunların sebeplerini bilmek tüm dünyayı ilgilendiren bir konudur. Ayrıca şiddet, terör ve radikalizmin makro ve mikro ölçekte toplumsal boyutlarını ele almak meselenin pratiğini görmek açısından önemlidir. Bu sebeple konunun sosyolojik boyutunu da incelemek gerekmektedir. Bu konu ile ilgili bir sempozyum düzenleme fikri de konunun önemi ve etkisine binaen olmuştur. Nitekim terör, şiddet insanlığın güvenliğini tehlikeye atan sosyal olguların başında gelmektedir.

 

II. SEMPOZYUMUN HEDEFLERİ

 

Şiddet, terör ve radikalizm konusunda fikir ve tecrübe alış-verişinde bulunmak, insanlığın güvenliğini sağlamak için yapılabilecekleri araştırmak.

Şiddet ve terörle mücadelede kullanılan uluslararası yöntemleri incelemek, güveni tesis etme imkânlarını araştırmak.

Terör, radikalizm ve şiddet arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve insanlığın güvenliğini sağlayacak çözümler araştırmak.

Güven ve barışın güçlendirilmesi ve birlikte yaşamak için terör olgusuna karşı yeni dini, siyasi, toplumsal ve stratejik görüşler ortaya koymak.

Şiddet ve terör olgusunun dini metinlerde ele alınışını, sosyolojik boyutunu ortaya koymak; sosyal hareketler bağlamında analizini yapmak ve sosyal hizmet alanı açısından ele alınışını ortaya koymak.

 

III. SEMPOZYUM ANA KONULARI

 

Dini Metinlerde Şiddet Olgusunun Ele Alınışı

Terör Eylemlerini Meşrulaştırmada Kullanılan Dini Metinlerin Analizi

Terör Faaliyetlerini Besleyen İki Olgu: Fundamentalizm Ve Partikülarizm

Din Fanatizminin Dinî Yansımaları, (Farklı Dinden Olanlara Yönelik Şiddetin Bir Sebebi Olarak Din Fanatizmi)

Irk Fanatizminin Dinî Yansımaları, (Farklı Irktan Olanlara Yönelik Şiddetin Bir Sebebi Olarak Irk Fanatizmi)

Politik Fanatizmin Dinî Yansımaları, (Farklı Siyasî Tercihleri Olanlara Yönelik Şiddetin Bir Sebebi Olarak Politik Fanatizm)

Mezhebî (Mezhep, Fırka, Cemaat, Tarikat) Fanatizmin Dinî Yansımaları, (Farklı Mezhep / Meşrepten Olanlara Yönelik Şiddetin Bir Sebebi Olarak Mezhebî Fanatizm)

Radikal Dini Hareketlerin Dini Metinleri Yorumlama Biçimi

Terör Gruplarına Bağlanmanın Dini-Sosyo-Psikolojik Nedenleri: Buhrandan Kaçış, Beyin Yıkama, Dini Algı

Dini İstismar ve Radikal Terör Örgütleri

Dilde Şiddet: Toplumsal Tartışmalarda Entellektüel Derinliğin Yitimi

Terör Ve Şiddeti Besleyen Bir Unsur Olarak Medya

Şiddetin Tartışması Mı? Tartışmanın Şiddeti Mi?

Şiddetin Toplumsal Boyutu

Terörün Neden Olduğu Sosyal Travmalar

Şiddete Maruz Kalan Toplumsal Kesimler

Dezavantajlılık ve Şiddet Olgusu

Aile İçi Şiddet (Sebepleri Ve Sonuçları Açısından Aile İçi Şiddet Olgusu)

Kadına Şiddet Tartışmaları

Şiddet Mağdurlarına Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri

Kent Güvenliğini Etkileyen Unsurlar

Terör, Radikalizm, Şiddet Ve Çatışma Ortamının İnsanlığın Güvenliğine Etkileri, Sosyal Ve Siyasi Hayata Yansımaları

Güvenin Tesisi: Terör, Şiddet Ve Suçlara Karşı Durma Noktasında Basın-Yayın Ve Eğitim Kurumlarının Etkisi

Terör Tanımında Paradigma Sorunu: Devlet Terörü Kavramsallaştırması

Direniş Hareketleri Terör Örgütü müdür?

BM’nin Terörle Mücadele Planına Yönelik İnceleme

Uluslararası Anlaşmalar Ve Teröre Karşı Adalet Sisteminin Kurulmasında Oynadıkları Rol

Terör, Şiddet Ve Radikalizmle Mücadelede İslam Ülkelerindeki Ve Uluslararası Alanda Yapılan Çalışmalar

Terör, Şiddet Ve Radikalizm: Mali Kaynaklar, Yöntemler Ve Örgütsel Suçlarla İlişkisi

Terörle Mücadelede Adalet Sistemini Geliştirme Noktasındaki Sorunlar. Şeriat Ve Kanun Açısından Çözüm Yolları

İslam Dünyasında, Bölgesel Ve Uluslararası Düzeyde Radikalizm, Şiddet Ve Terör Suçları İle Mücadelede Uygulanan Stratejiler Ve Kanunlar

Dini Eğitimin Niteliği İle Terör İlişkisi

Terör Ve Şiddetin Önlenmesinde Dini Kurumların Fonksiyonları

 

IV. SEMPOZYUM KATILIM ŞARTLARI

 

1. Tebliğlerin akademik araştırma şartlarını taşıması gerekir

2. Sempozyum dilleri Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.

3. Tebliğler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da bir başka sempozyumda sunulmamış olmalıdır.

4. Tebliğ sahibi önce 300 kelimeyi geçmeyen bir özet göndermelidir.

5. Arapça tebliğleri Simplified Arabic fonu ve 14 punto ile 25 sayfayı, Türkçe ve İngilizce tebliğlerin Times New Roman fonu ve 12 punto ile 20 sayfayı geçmemesi gerekir.

6. Tebliğler hakemlik sürecinden geçirilecek ve kabul edilen tebliğler ilan edilecektir. Hakemlik sürecinde yüksek not alan tebliğler yayınlanacaktır.

7. Tebliğ özetlerinin ve tebliğlerin gönderileceği e-mail adresi: alnabaa.jo1@gmail.com

8. Katılımcıların yol ve konaklama masrafları kendilerine aittir.

 

V. SEMPOZYUM HEYETLERİ

 

Sempozyum Tertip Heyeti

 

1. Prof. Dr. Ahmet Bostancı (Başkan)

2. Doç. Dr. Gökhan Atmaca

3. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah İnce

4. Dr. Öğr. Üyesi İsmail Akyüz

5. Dr. Öğr. Üyesi Tamer yıldırım

6. Dr. Öğr. Üyesi M. Ali Bağır

7. Dr. Öğr. Üyesi Habib Kartaloğlu

8. Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Lababidi

9. Arş. Gör. Öznur Özdemir

10. Arş. Gör. Abdulmuttalip Baycar

11. Arş. Gör. M. Ali Acar

 

Sempozyum Sekreteryası

Arş. Gör. Abdulmuttalip Baycar (abaycar@sakarya.edu.tr)

Arş. Gör. M. Ali Acar (aliacar@sakarya.edu.tr)

Arş. Gör. Öznur Özdemir (oznurozdemir@sakarya.edu.tr)

 

Sempozyum Bilim Heyeti

 

1. Prof. Dr. Ahmet Bostancı (Sakarya Üniversitesi) (Başkan)

2. Prof. Dr. Süleyman Akkuş (Sakarya Üniversitesi)

3. Prof. Dr. Abdurrahman el-Keylânî (Ürdün Üniversitesi/Ürdün)

4. Prof. Dr. Usâme el-Fakîr (Yermuk Üniversitesi/Ürdün)

5. Prof. Dato’ Dr. M. Yusuf Zulkifl (Malaya Üniversitesi/Malezya)

6. Prof. Dr. Mahmut Aydın (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

7. Prof. Dr. Tarık Tuncay (Hacettepe Üniversitesi)

8. Prof. Dr. Halil Aydınalp (Marmara Üniversitesi)

9. Prof. Dr. Kemal Ataman (Uludağ Üniversitesi)

10. Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün (Ankara Üniversitesi)

11. Prof. Dr. Birol Akgün (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

12. Doç. Dr. Faruk Sancar (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

13. Doç. Dr. Soner Duman (Sakarya Üniversitesi)

14. Doç. Dr. Ali Karataş (Sakarya Üniversitesi)

15. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah İnce (Sakarya Üniversitesi)

16. Dr. Öğr. Üyesi İsmail Akyüz (Sakarya Üniversitesi)

17. Dr. Abdurrahîm eş-Şerîf (Zerqa Üniversitesi/Ürdün)

18. Dr. Muhammed Selcî (Yermuk Üniversitesi/Ürdün)

19. Dr. Muhammed el-Ya‘lâvî (Karaviyyîn Üniversitesi/Fas)

 

VI. ÖNEMLİ TARİHLER

 

Bildiri Özetleri son kabul:                           15 Aralık 2018

Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı:         1 Ocak 2019

Bildiri metinlerin son teslimi:                      1 Mart 2019

Kabul edilen bildirilerin ilanı:                    15 Mart 2019

Sempozyum Programının ilanı:                  20 Mart 2019

Sempozyum Tarihi:                                     17-18-19 Nisan 2019